T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GAZİANTEP İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI


GAZİANTEP İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İhale Makamı            : Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İşin Adı                      : Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesinde bulunan 31,88m2 Dükkan SZ 09 iş  

                                      yerinin 3 yıllığına kiraya verilmesi

İşin Yapılacağı Yer  : Şehitkamil / GAZİANTEP

İhale Tarihi               : 05.12 .2017 Salı günü Saat: 10:00

İhale Şekli                  : 2886 Devlet İhale Kanunun 51(g) Maddesine Göre Pazarlık Usulü

İhale Yeri                  : Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü/100.Yıl Atatürk Kültür Parkı İçi

                                      Şehitkamil/GAZİANTEP

1) İşin Konusu          : Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi Mithatpaşa Mahallesin Zeugma Mozaik Müzesinde bulunan 2 adet işyerinin, sözleşme tarihinden itibaren 3 yıllığına kiralanması       

 

2) Muhammen Bedel            :

SIRA NO

İLÇESİ

Mahallesi

İş Merkezi adı

İş yeri no

Yüzölçümü (m2)

Muhammen bedeli(Aylık)TL (kdv hariç)

Geçici Teminat (TL) %3

1

ŞEHİTKAMİL

Mithatpaşa

Zeugma Mozaik Müzesi

Dükkan SZ 09

31,88 m2

351,69

380

3) İşletme Süresi                   :  Sözleşme tarihinden itibaren üç (3) yıllık olarak kiraya verilecek olup, Kira artış oranı; Her yıl Devlet İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi)oranında artırılacaktır.

4) İşin Yapılma Yeri            : Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi Mithatpaşa Mahallesi Zeugma Mozaik Müzesi

5) İhale Tarih ve Saati         :  05/12/2017 Salı günü Saat: 10:00

6) İhalenin Yapılacağı Yer  : Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü/100.Yıl Atatürk Kültür Parkı İçi Şehitkamil/GAZİANTEP

7) İhale Usulü                       : 2886 Devlet İhale Kanunun 51(g) Maddesine Göre Pazarlık Usulü

8) İhale Dosyasının Görülebileceği Yer: Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü/100.Yıl Atatürk  

Kültür Parkı İçi Şehitkamil/GAZİANTEP

9) İhaleye Katılmak isteyenlerden İstenen Belgeler:

A- İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır. İsteklilerin;

a) Kanuni ikametgâh belgesini vermesi (2017 yılında alınmış)

b) Türkiye'de tebligat için adres beyanı vermesi (2017 yılında alınmış)

c) Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alacakları belgenin aslını veya   noter tasdikli suretini vermesi. (2017 yılında alınmış)

d) Noter tasdikli imza sirkülerini vermesi. (2017 yılında alınmış)

d1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirkülerini vermesi. (2017 yılında alınmış)

d2)Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi. (2017 yılında alınmış)

d3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (d1) veya (d2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

e) İstekliler adına vekâleten iştirak edilmesi halinde istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter   tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, (2017 yılında alınmış)

f) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

g) İhale ilan tarihinden sonra vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.

h) İhale ilan tarihinden sonra SSK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.

ı) İsteklilerin ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a,b,c,d,e,g,h,j) bentlerinde belirtilen belgeleri vermesi zorunludur.

B- İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler;

a) Zarfa konulacak belgeler:

a1) Teklif Mektubu

a2) İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alacakları belgenin aslını veya noter tasdikli sureti

a3) Noter tasdikli İmza sirküleri.

a4) Vekaleten iştirak edilmesi halinde istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.

a5) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesi, (Ortak Girişim Beyannamesi noter tasdikli olması zorunludur.)

10) Bütün bu belgeler dış zarfın içine konularak ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü/100.Yıl Atatürk Kültür Parkı İçi Şehitkamil/GAZİANTEP adresine imza karşılığında vermiş olacaklardır.

11) İhaleye istekli firmalar işe ait şartname ve sözleşmeyi Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü/100.Yıl Atatürk Kültür Parkı İçi Şehitkamil/GAZİANTEP görebileceklerdir.

12) Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

13) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR

13 / 11 /2017

Bilgi Almak İçin İrtibat: Tlf: 0 342 230 59 69/134  Fax: 0 342 232 84 81